PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

diumenge, 18 de març de 2018

KARL MARX (1818-1883), APUNTS PER A UNA BIOGRAFIA


Marx va néixer a Treveris (Trier), en 1818. Va cursar estudis de dret a Bonn (1835) i Berlín (1836), on es va doctorar en 1841. Allà va estudiar també la filosofia de Hegel i es va vincular al grup dels Joves hegelians, conegut també com l'esquerra hegeliana.
Mentrestant, i des de 1831, Marx col·laborava en la revista Gazeta Renana, publicada a Colònia, fins al 1843, quan va ser suprimida pel govern alemany. En aquest temps va entrar en contacte amb nombrosos intel·lectuals socialistes, els utopistes francesos, com Fourier, Proudhon, Leroux, o l'alemany Feuerbach.
A partir de la prohibició de la revista, Marx s'instal·la a París, en 1844, on comença a col·laborar en la revista Annals Franco-alemanys, seguint la mateixa línia de l'anterior publicació. L'estança a París va ser molt important per a ell: hi va conèixer Engels, amb qui va mantenir una relació personal i intel·lectual essencial per entendre el desenvolupamente del seu pensament i la seva influència posterior, tant a nivell teòric com pràctic, en tant que Engels va ser el principal intèrpret del marxisme després de Marx, i per al moviment obrer (obrerisme), abans de la Revolució rusa.
Altres coneixences a París: Bakunin, l'anarquista rus allà exiliat; Auguste Blanqui, un altre dels socialistes utòpics francesos. És el moment de l'enfrontament intel·lectual amb aquests, els hereus de l'esquerra hegeliana.
Enm 1845 se'n va a Brussel·les, expulsat de França per pressió del govern purssià a causa dels seus articles en la revista Vorwärts (Endavant). En 1847 funda amb Engels la Lliga dels comunistes, primera forma política marxista, de la qual el Manifest (1848) serà el programa d'acció, escrit en aquest any marcat per la revolució a Europa.
Torna a Colònia i refunda la Nova Gazeta Renana, suprimida immediatament. Finalemnt, en 1849 s'exilia a Londres, amb Engels, on residirà per a la resta de la seva vida i on escriurà les seves principals obres, a més de portar a terme la seva activitat política més rellevant, com per exemple la constitució de la I Internacional (1864).

La principal influència rebuda per Marx va ser la filosofia de Hegel, de qui incorporarà la dialèctica històrica, segons la qual el procés de la història és conceqüència de l'oposició de forces contràries i a la vegada vinculades entre sí (tesi, antitesi, Heràclit), cosa que produeix una síntesi o nova tesi que prepara el camí per a una nova etapa de la història de l'Esperit fins arribar a l'assoliment de l'Absolut, on la manca d'oposicions determina la fi del procés i l'establiment de la permanència (Parmènides), de l'ésser absolut, d'un sistema social i polític perfecte, d'un coneixement humà total i definitiu. Hegel havia considerat que el seu moment representava aquest assoliment definitiu.
Marx, en aquest sentit, agafarà les idees de Hegel però dotant-les d'un taranà purament materialista, economicista: les oposicions de què Hegel parlava són materials, són les contradiccions internes del sistema de producció, que esdevenen així el motor de la dialèctica de la història, un procés que no afecta a l'Esperit, sinó als éssers humans, la veritable matèria de la història. I en aquest sentit observa Marx que el seu present no és el final de la història, ja que el sistema productiu encara genera contradiccions i, per tant, la història encara es mou cap a una etapa superadora del present.
D'això se'n diu determinisme històric, dialèctica històrica, materialisme històric, materialisme científic. En conjunt, aplega una sèrie d'idees vinculades a l'historicisme, però fonamentat en una metafísica materialista en comptes de l'idealisme hegelià. Es tracta d'un corrent de pensament força arrelat en la tradició europea continentat, que podem remetre a Vico (fins i tot en Platò hi trobaríem referències a una concepció historicista, de caràcter cíclic, en parlar del Gran Any o Any Daurat, en el Timeu), Compte, i els providencialistes francesos (De Maistre, Bonald, Lamennais). És un historicisme, aquest modern, vinculat indefectiblement a la idea de progrés, a la realització d'una forma social millor fins arribar a l'estadi final de perfecció. Idea de la qual participen també els socialistes utòpics o romàntics (Saint-Simon, Fourier, Cabet, Blanqui, Proudhon, Bakunin, etc.). Totos ells són presents en el moment de la formació del pensament marxista, i en un moment determinat els retreurà que hagin estat massa idealistes, d'un idealisme estèril a escala històrica, enfront el seu materialisme científic que, connectat amb la realitat, és capaç d'establir les veritables lleis del canvi social i, per tant, històric.
És per això que també podem parlar de Marx com a sociòleg: en el mateix sentit que Comte, vol esbrinar les lleis que regeixen el canvi social per poder controlar-les i posar aquest coneixement (teoria) al servei d'una intencionalitat política (praxi), en el cas de Marx, intensificar les contradiccions del capitalisme per així accelerar el decurs de la història i provocar la revolució allà on sigui més factible, vers la consecució del socialisme i l'assoliment de la veritable fi de la història, i l'alliberament o emancipació del l'ésser humà.
A part del hegelianisme, les idees de Marx van tenir la influència de Feuerbach, Saint-Simon, i dels economistes clàssics liberals (Adam Smith, David Ricardo). Cal, amés, considerar la influència exercida des de la crítica socio-econòmica d'Engels, expert en les condicions socials de la classe obrera a la Gran Bretanya.

dijous, 8 de març de 2018

AUGUSTE COMTE (1798-1857)Va ser secretari i col·laborador de Saint-Simon (un dels socialistes utòpics), de qui va agafar algunes ides però després va separar-se'n per formular una teoria independent.

Vol trobar una forma de reformar i organitzar científicament la societat, l'ordre basat en principis científics, segons el model de les ciències naturals o positives (per això es parla de positivisme), i s'enfronta a l'espiritualisme metafísic. En aquest model, traspassat a les idees socials, es combinen els procediments científics amb idees filosòfiques com el progrés (una filosofia de la història que mostra que el positivisme és la idea dominant en el futur), la confiança en el progrés derivat del coneixement científic: si coneixem les lleis que governen la vida social, aleshores podem controlar els esdeveniments i afavorir l'assoliment del progrés social i polític: la societat pot progressar si es coneixen les lleis que determinen la seva dinàmica.
La reforma de la societat exigeix el coneixement de les seves lleis internes. L'estudi de la història proporciona els coneixements necessaris per descobrir aquestes lleis que governen la dinàmica històrica (forces impersonals, base de l'historicisme) i la vida social. Comte creu que en la història humana podem diferenciar tres etapes que caracteritzen les formes del coneixement i les actituds ideals adoptades pels humans en aquests períodes:
 • L'estat teològic: relatiu a l'època antiga i medieval, on els fenòmens naturals s'expliquen per la intervenció de forces sobrenaturals o divines, amb un concepte teocràtic del poder, una estructura monàrquica i militar. Té tres fases:
  • Fetitxisme
  • Politeisme
  • Monoteisme
 • L'estat metafísic: relatiu a l'època del Renaixement, on els fenòmens naturals s'expliquen per la intervenció de les idees abstractes o principis racionals, com a resultat d'una despersonalització de la idea monoteista. Vol tenir un coneixement absolut de les causes últimes (Aristòtil, Hegel). És un moment de crisi i disolució, desordre i tendència a l'anarquia, fins que arriba a establir-se le següent període.
 • L'estat positiu o científic: relatiu a l'època moderna, des de Copèrnic i Galileu, explica els esdeveniments segons lleis causals derivades de l'experiència, de manera que les hipòtesis metafísiques són substituïdes per la investigacion dels fenòmens i les seves relacions mecàniques, sense trascendències metafísiques. Aquest coneixement de les causes ens permetria manipular els efectes. Per exemple, la llei de gravitació universal de Newton. I això permet superar el moment de crisi anterior. El poder espiritual passa a mans des savis, i el poder temporal a mans dels industrials.
Per aquest motiu, Comte demana que les ciències socials prenguin com a model les ciències naturals, unificant tot l'arbre del coneixement sota una sola ciència, la sociologia o física social i amb una base matemàtica. Comte va ser el primer a fer servir aquest terme, sociologia, per delimitar aquest àmbit d'estudi de la societat i les seves lleis (estática i dinàmica socials).
El seu propòsit és anar més enllà del mecanicisme, perquè creu que la societat ha d'organitzar-se de forma espiritual, sota una mena de religió laica, la religió de la humanitat sense la dogmàtica catòlica. El nou ordre ha de tenir un fonament religiós per guanyar estabilitat, una moralitat altruista, una afirmació del cor davant la intel·ligència, per produir en la societat els mateixos efectes que la religió trascendent: ordre social, cohesió (el concepte de Gran Ésser).dimecres, 7 de març de 2018

ABANS DE L'HOMO SAPIENS SAPIENS


Val a dir que les diferents variacions de l'evolució a partir de l'homo ergaster no s'han establert definitivament, perquè hi ha molts punts negres en el coneixement d'aquesta etapa final, per manca de lligams fòssils intermedis. El que es ben clar és que l'homo sapiens sapiens va desenvolupar-se a l'Àfrica, i que també va desplaçar-se més enllà, fins arribar a Europa, Àsia i després Amèrica, i que allà on anava es va trobar segurament amb altres poblacions que havien evolucionat en paral·lel a partir de les migracions de l'homo ergaster. L'expansió de l'homo sapiens sapiens a escala mundial va determinar l'establiment de varietats dintre de la mateixa espècia, que poden classificar-se sota el concepte de raça, concepte però força controvertit per l'ús que se n'ha fet. Més endavant aprofundirem en aquesta qüestió.
Hi ha indicis de cohabitació entre neanderthals i sapiens a Europa, entre fa 40 i 28 mil anys, data que marca l'extinció d'aquest cosí germà nostre. Fins i tot es parla de la possibilitat d'hibridació entre les dues espècies, tot i que és objecte de debat entre els especialistes. El que és del tot cert és que els sapiens estàvem millor adaptats als canvis climàtics i ambientals derivats de la fi de la glaciació, cosa que segurament va suposar la fi dels neanderthals, incapaços de competir amb els humans en la lluita per territori i menjar.
Per il·lustrar aquesta qüestió, recomanem la lectura d'un fragment del llibre de Víctor Gómez Pin, El hombre, un animal singular, on planteja les dificultats presents en la comprensió del procés evolutiu a partir de l'homo erectus: los ancestros del homo sapiens.
El més important d'aquest text es pot resumir d'aquesta manera:
 1. Menció de la semblança de les relacions socials de l'homo erectus amb les dels humans actuals:
  • Divisió sexual de les activitats (cacera, recol·leció, etc.).
  • Pas d'un règim de poligàmia a un de monogàmia. Tanmateix, aquest punt és discutible a partir d'investigacions posteriors, que mostren que la monogàmia va ser molt més tardana, a partir del Neolític i el descobriment de l'agricultura. En aquest enllaç trobareu un article molt interessant sobre la qüestió: entrevista a Christopher Ryan.
  • Priorització del vincle familiar, reforçat per la continuada receptivitat sexual de la femella.
 2. Les relacions socials i familiars de l'homo erectus són més complexes i afavoreixen l'aparició del llenguatge (tot i que molt més tard en el procés evolutiu).
 3. De fet, és una gran incògnita el moment en què apareix el llenguatge entre els avantpassats dels humans.
 4. El llenguatge i el pensament simbòlic són trets característics dels humans, i determinen la seva singularitat com a éssers vius. De fet, a partir del llenguatge és possible realitzar el pas des de l'agrupació d'animals (manada) fins a la formació de la societat humana, la cultura, la civitas.
 5. Finalment, l'autor parla de la relació evolutiva entre els neanderthals i els humans actuals, atès que hi ha dificultats per establir definitivament els últims passos de la cadena evolutiva. Tanmateix, les característiques personals del neanderthal el fan semblar-se molt més als humans del que la llunyania evolutiva podria fer pensar.


ANIMALITAT I HUMANITAT

Un text que cal tenir present, escrit per Max Scheler l'any 1927, permet completar el quadre de la situació de l'ésser humà com a part final (fins ara) de les etapes evolutives que s'iniciaren fa uns 5 milions d'anys. Scheler presenta el problema en un sentit més conceptual, com a dicotomia entre animalitat/humanitat: el problema de l'ésser humà.

Què hem d'entendre a partir d'aquí? El punt de partida de Scheler és la complexitat del concepte d'home, la dificultat que hi ha per definir-lo, perquè:
 • Fa referència a una naturalesa animal, tot i que se'l consideri un animal superior.
 • L'home es diferencia de l'animal a partir de la seva evolució, que el separa progressivament de l'animalitat.
 • D'altra banda, tenim el concepte d'home com allò totalment oposat al d'animal, en sentit general.
 • En aquest sentit, Scheler considera aquesta oposició como a essencial per definir l'humà. L'altre és només un concepte simptomàtic, és a dir, vinculat als aspectes naturals, contingents, de l'animal humà.
 • D'aquest concepte essencial se'n deriva la singularitat de l'ésser humà.

Si hem de considerar aquesta idea en relació amb el text de Gómez Pin (El hombre, animal singular), abans citat, he de dir que aquí, el que fa a l'humà singular és el fet de poseir el llenguatge i el pensament simbòlic, a diferència de la resta dels animals. Cosa que encaixa amb la idea de Scheler, sobre la singularitat de l'humà com a oposició radical vers l'animal, encara que no se'n pugui desfer totalment, de l'animalitat.

dissabte, 3 de març de 2018

EL CERVELL A LA CUBETA (PUTNAM)ORIGINAL: aprendre a pensar

Els filòsofs Jonathan Dancy i Hilary Putnam han intentat respondre a la pregunta: Què és el real? Dancy tracta aquest tema a partir de la hipòtesis coneguda com “el cervell a la cubeta”. 
"Vostè no sap que no és un cervell suspès en una cubeta plena d’un líquid en un laboratori, connectat a un ordinador que l’alimenta amb les seves experiències actuals sota el control d’algun científic enginyós (benèvol o maligne, segons el seu gust). Ja que vostè fos un cervell així. assumint que el científic té èxit, res dins les seves experiències podria revelar que vostè ho és, ja que les seves experiències són, segons la hipòtesi, idèntiques a les d’alguna cosa que no és un cervell dins la cubeta. Atès que vostè solament té les seves pròpies experiències per saber-ho, i aquestes experiències són les mateixes en qualsevol situació, res podria mostrar-li quina de les dues situacions és real" (Introduction to Contemporary Epistemology, 10).

 L'experiment en molts sentits és una revisió contemporárea de la hipotèsi del geni maligne proposta per René Descartes a la seva obra Meditacions metafísiques. Hilary Putnam, en la mateixa línea argumentativa, introdueix aquest mateix problema amb les següents paraules:

Imagineu que totes les sensacions que teniu, com per exemple, la d´estar llegint aquest article, són causades per uns electrodes situats al vostre cervell que transmeten els estímuls elèctrics d´una computadora superpotent, que us subministra tota una representació d´allò que creieu el món real. (...) En realitat, podríeu no tenir cos, podríeu ser simplement un cervell col.locat a una cubeta plena de nutrients que el mantenen en vida. Quan creieu anar passejant per un parc, és la computadora que us subministra totes les experiències dels arbres, de les fulles dels arbres, dels nus de les soques, dels cants dels ocell, etc. Teniu totes les sensacions corresponents a anar caminant. (...) Però en realitat, res de tot això existeix, només tu, el teu cervell, la sala on ets, la computadora i el científic que la manipula. Però no hi ha arbres, ni cases, ni amics, ni ocells. (Aquest exemple apareix en Hilary PutnamRazón, verdad e historia, Tecnos, Madrid 1990)

Putnam, també amplia la història del “cervell a la cubeta”, a una situació que ens recorda molt  la història de la pel.lícula  Matrix.

“En comptes de tenir només un cervell a la cubeta, podem imaginar que tots els éssers humans (o tots els éssers amb sensacions) són cervells a la cubeta (o sistemes nerviosos a la cubeta en el cas en què éssers amb només sistemes nerviosos comptin com a éssers amb sensacions) Per descomptat, el científic malvat hauria d’estar fora, o no? potser no hi hagi cap científic maligne, potser (encara que sembli absurd) l’univers consisteixi només de maquinària automàtica que té cura d'una cubeta plena de cervells i de sistemes nerviosos. Ara suposem que aquesta maquinària automàtica està programada per donar-nos a tots una al·lucinació col·lectiva en comptes d’un cert nombre d’al·lucinacions aïllades. Així quan em sembla que parlo amb vostè, a vostè li sembla estar sentint les meves paraules... Ara vull fer una pregunta que semblarà molt ximple i obvia (almenys per a algunes persones, incloent alguns filòsofs molt sofisticats), però que ens portarà a vertaderes profunditats filosòfiques amb certa rapidesa. Suposem que tota aquesta història fos realment vertadera, podríem, si fóssim cervells a la cubeta d'aquesta manera, dir o pensar que ho som?” (Reason, Truth, and History, 7).

La teoria del geni maligne de Descartes, la hipotesi del cervell a la cuveta y Matrix qüestionen la teoria que afirma que podem conèixer la realitat tal com és (realisme metafísic). Descartes, respondria que l´únic que podem conèixer són les meves idees i que aquestes respresentacions no podem saber si són reals. 
Us deixo un documental sobre Matrix que mostra algunes de les qüestions filosòfiques que es plantegen al llarg de la pel.lícula: Matrix i la filosofia.

dijous, 1 de març de 2018

EL ANIMAL RACIONAL


ESPÈCIES I RACES


Cavalli-Sforza es demana què és una raça, i respon: “Una raça és un grup d'individus que podem reconèixer com a biològicament diferents dels altres” (Genes, pueblos y lenguas, pág. 34). Convé llegir el pròleg.
És una resposta des de l'antropologia física, una resposta que podem aplicara qualsevol població biològica, com ara gats o pardals. Les diferents races de gats presenten uns trets concrets, visibles i identificables, i a més uniformes, que permeten definir-les i classificar-les.
Aquesta idea de raça presuposa algunes coses importants (Genes..., pàg. 35):
Ø      Que hi ha diversitat entre una població i altra, encara que siguin geogràficament properes.
Ø      Que si trobem diferències significatives entre dues poblacions, haurem de parlar de races diferents.
Ø      Que aquestes diferències s'hauran de manifestar estadísticament, és a dir, hauran de ser significatives i no vinculables a l'atzar.
Ø      Les diferències estadísticament significatives es refereixen a l'anomenada distància genètica entre poblacions (més informació: polimorfisme i distància genètica), és a dir, diferències entre els mapes genètics d'aquestes poblacions sotmeses a comparació. Si entre elles, tot i que siguin molt properes, hi trobem una distància genètica, per petita que sigui, ja podrem parlar de dues races diferents.
Fins aquí el que ens diu l'antropologia física a partir del desenvolupament dels estudis genètics de poblacions. El problema és que la significació estadística de les diferències entre poblacions és una qüestió arbitrària:

“En la práctica, se puede generalizar diciendo que hay diferencias, muy pequeñas, incluso entre aldeas vecinas, pero que son insignificantes; y que al aumentar la distancia geográfica, la distancia genética también aumenta, pero sigue siendo insignificante con respecto a las distancias que se observan entre individuos de la misma población” (Genes..., pàg. 35).

El polimorfisme genètic és la pedra de toc del racisme: les distàncies genètiques afecten a tots els individus d'una població, tant si comparem als de diferents poblacions com si ho fem entre individus d'una mateixa població.

La idea de Cavalli-Sforza és que no hi ha cap diferència essencial entres els éssers humans, i que les diferències que es consideren racials són només d'ordre secundari. Els humans pertanyem a l'espècie sapiens sapiens i som iguals en un 99,9 % del nostre mapa genètic (genoma), mentre que les diferències entre els individus suposen només un 0,1 %. Aquest conjunt de diferències és el que s'associa a diferències racials com si fossin estructurals, quan només són accidentals.
Les diferències entre les anomenades races són fruit de l'acumulació d'adaptacions durant molt de temps en poblacions humanes que s'han mantingut aïllades, sense barrejar-se amb altres. Per això se'n diuen varietats geogràfiques i responen a factors adaptatius, climàtics sobre tot, i que han estat transmeses genèticament. Són molt estables si no n'hi ha creuaments entre les poblacions de diferents zones. Són adaptacions que afecten a:

·        Estructura corporal i del crani
·        Color de la pell
·        Tipus de cabell
·        Forma dels ulls o del nas
·        Resistència a certes malalties
·        Feblesa davant altres malalties

Es pot treballar aquesta qüestió fent una recerca de les diferents races o varietats geogràfiques humanes, i traçar així una mena de mapa.
Les varietats geogràfiques, concepte que agrada més que el de raça, s'entenen en tant que al món hi ha barreres físiques i culturals (llengua) que dificulten la barreja entre diferents poblacions, i afavoreixen l'aparent uniformitat que presenten algunes d'aquestes varietats. Això està vinculat també a la idea de freqüència genètica: parlem de gens o trets visibles que es repeteixen i s'expandeixen en àrees concretes, on laïllament afavoreix també la uniformitat genètica i la cultural. Cosa que podria ajudar a entendre el concepte de raça, però novament topem amb inconvenients: en realitat no hi ha àrees completament aïllades, les barreres físiques no impedeixenl'intercanvi entre poblacions, i a més, les diferències genètiques entre poblacions aïllades són molt petites (Genes..., pàgs. 35-37).

En la mesura que aquestes varietats han estat incomunicades, s'ha mantingut una certa uniformitat de les seves característiques visibles (el fenotip), tot i que la diversitat genètica intra-racial és tan alta com la inter-racial. El cas, però, és que si ens atenem a la visibilitat, sembla que podríem parlar de races pures i diferenciades unes de les altres per uns determinats trets marcadors.
Ø      Recentment s'ha sabut que els europeus, fa uns 8000 anys, encara tenien la pell fosca. Han estat els canvis climàtics els causants de la diversitat racial, després estabilitzada en poblacions que s'han mantingut aïllades. Un posterior intercanvi genètic disoldria amb el pas del temps aquesta uniformitat de les característiques físiques de les poblacions humanes.
Aquestes diferències morfològiques entre les diferents poblacions del món són producte de la selecció natural en relació amb el clima, selecció iniciada a partir de l'expansió de l'homo sapiens pels continents des del seu lloc originari, una determinada regió de l'Àfrica oriental. També és possible que factors com l'atractiu fisic-sexual s'hagin afegit al clima, afavorint la reproducció d'individus amb determinades característiques, com ara els ulls asiàtics (Cavalli-Sforza, Genes..., pág. 19).
L'adaptació al clima produeix una gran homogeneitat en les poblacions que viuen en aquest territori-clima, i a la vegada una marcada diferenciació amb altres poblacions adaptades a altres climes. Per manifestar-se aquestes adaptacions cal l'acumulació de molt de temps, però no tant com podria pensar-se (Cavalli-Sforza, Genes..., pág. 21).
Finalment, l'adaptació al clima afecta sobre tot a la superfície corporal, per la qual cosa els factors de diferenciació entre les poblacions es fan més visibles, i permet establir el concepte clàssic de raça.
è    Tanmateix, si entrem en el terreny de la genètica, aquestes diferències es dilueixen: en parlarem de polimorfisme genètic i distància genètica.
Un quadre de Cavalli-Sforza ens permet fer-nos una idea de la varietat genètica humana i a l’hora de les diferents distàncies genètiques entre els humans, gracies a la seva dispersió pel planeta: distàncies genètiques humanes.
Per a què serveixen aquestes classificacions?
 • Aquests trets diferenciadors serveixen per classificar els humans en grans grups racials, cosa que en el passat ha estat subjecte a manipulacions per part dels científics.
 • Aquests classificació pot servir per conèixer millor els humans assumeix un sentit descriptiu, antropològic, sociològic, demogràfic, però és perillosa si el coneixement s'instrumentalitza per discriminar poblacions senceres, fins al punt de sotmetre-les a l'extermini. Creiem que hi ha races perquè només ens fixem en trets simples i visibles que presenten certa uniformitat que no existeix si mirem més a fons, a nivel genètic. La part visible ens fa pensar que hi ha races uniformes i, per tant, pures (Genes..., pàg. 39).
 • El perill del racisme és que fa passar per realitat quelcom que no és veritable, perquè no podem parlar mai de races pures, ni hi ha cap prova de que cap raça sigui superior a les altres. El podem definir com un sentiment de superioritat cultural associat a la raça, cosa que no és correcta, tot i haver tingut, en algun moment històric (segona meitat del segle XIX), cert suport des de la ciència (perquè les dades empíriques permetien pensar-ho). El concepte de raça deriva d'una excessiva atenció vers la manifestació visible de la diversitat humana, que ha permès parlar de dos conceptes ara erronis (Cavalli-Sforza, Genes, pueblos y lenguas, pág. 21):
Ø     La puresa racial
Ø     La diferència racial clara
 • Text de Cavalli-Sforza sobre les causes del racisme.
 • En la segona meitat del segle XIX, els antropòlegs només comptaven amb els caràcters visibles dels humans, i per això només van poder diferenciar els humans segons trets molt simplificats (color de la pell, forma de les parpeles, etc.). Ignoraven que la puresa racial només podria explicar-se per una homogeneitat genètica que no existeix i que a més seria contrària a l'evolució de qualsevol espècie animal. Van ser els desenvolupaments científics posteriors els que permeteren una revisió del concepte de raça, vinculat a la genètica, de manera que la idea de puresa racial ha quedat disolta en el que es diu polimorfisme genètic.
 • Text de Cavalli-Sforza sobre racisme i polimorfisme.


Auto Cad Tutorials